Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Σε δημόσια διαβούλευση και χωρίς μπάσκετ ο Βοτανικός

Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής η νομοθετική ρύθμιση της Διπλής Ανάπλασης τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση. Για τις επόμενες 14 ημέρες, μέχρι τις 7/12 θα είναι ανοικτή και επιτέλους... κάτι κινείται στο θέμα του γηπέδου
Όπως φαίνεται από τη νομοθετική ρύθμιση, στο σχέδιο της Διπλής Ανάπλασης έχουν συμπεριληφθεί όλα όσα ζήτησε η ΠΑΕ αλλά και ο ερασιτέχνης. Στο σχέδιο πάντως δεν έχει προβλεφθεί, γήπεδο μπάσκετ, ενώ μειώνονται οι εμπορικές χρήσεις και ενσωματώνεται στο κτίριο του γηπέδου και στο εμπορικό κέντρο δίπλα του, οι εμπορικές χρήσεις του. Για τον ερασιτέχνη αυξάνονται σε 50% οι αθλητικές χρήσεις, ενώ μειώνονται οι θέσεις πάρκινγκ.

Αναλυτικά:1. Για την πραγματοποίηση του προγράμματος διπλής ανάπλασης στις περιοχές του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας του Δήμου Αθηναίων, όπως αυτό προβλέφθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3481/2006, καθορίζονται οι ακόλουθες ειδικότερες περιοχές και τομείς ανάπλασης και οι επιτρεπόμενες εντός αυτών γενικές χρήσεις γης και γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:
α. Περιοχή Ανάπλασης Ι: Είναι η περιοχή που καταλαμβάνεται από το Ο.Τ.22 της περιοχής 69 του Δήμου Αθηναίων επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 3481/2006. Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται:
- Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπεται η χρήση αθλητικού μουσείου – εντευκτηρίου, χώρου αναψυχής και εστίασης καθώς και υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων μέγιστης χωρητικότητας 700 θέσεων.
- Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0,04
- Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 5%
- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 4,5 μ.
β. Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ: Είναι η περιοχή που καταλαμβάνεται από το ενοποιημένο Ο.Τ. 45-46-50 (εφεξής Τομέας Ανάπλασης Α΄) και το Ο.Τ. 45α (εφεξής Τομέας Ανάπλασης Β΄) της Πολεοδομικής Ενότητας Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων, όπως αυτά καθορίστηκαν με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3481/2006. Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται:
β1. Τομέας Ανάπλασης Α΄:

- Γενικές χρήσεις γης: Επιτρέπεται η ανέγερση γηπέδου ποδοσφαίρου χωρητικότητας έως 40.000 θέσεων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων μέγιστης χωρητικότητας 450 θέσεων. Στο γήπεδο ποδοσφαίρου, εκτός από τις κυρίως αθλητικές δραστηριότητες και τις βοηθητικές τους εξυπηρετήσεις, επιτρέπονται και οι χρήσεις χώρων ιατρικής υποστήριξης και αποκατάστασης αθλητών, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων πολιτισμού και αναψυχής, χώρων εστίασης, εμπορικών χρήσεων, πολυλειτουργικών χώρων άθλησης και υγιεινής, αθλητικών ξενώνων και χώρων φιλοξενίας, χώρων συνάθροισης κοινού καθώς και χώρων εξυπηρέτησης τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι εμπορικές χρήσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 17,5% της συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης και οι συμπληρωματικές των αθλητικών δραστηριότητες το 17,5% αυτής.
- Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 47.000 τμ.
- Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 30%
- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: κατά ΓΟΚ, με εξαίρεση α) το ύψος του γηπέδου ποδοσφαίρου, που μπορεί να ανέρχεται μέχρι τα 35 μέτρα, προσαυξανόμενο κατά 8 μέτρα για στέγαστρα, ικριώματα φωτισμού και εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών μέσων και β) το ύψος των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, που μπορεί να ανέρχεται μέχρι τα 18 μέτρα, προσαυξανόμενο κατά 1,5 μέτρα για τη στέγη. Ο πέριξ του γηπέδου ποδοσφαίρου χώρος διαμορφώνεται σε ύψος 3,5 μ. από τη στάθμη της οδού Αγ. Πολυκάρπου.
β2. Τομέας Ανάπλασης Β΄:
- Γενικές χρήσεις γης : Επιτρέπονται οι χρήσεις διοίκησης, γραφείων, τραπεζών, ασφαλειών, κοινωφελών οργανισμών, εμπορικών καταστημάτων- υπεραγορών-πολυκαταστημάτων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, χώρων συνάθροισης κοινού και αναψυχής και κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας.
- Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης : 1,2.
- Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 40%
- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 18 μέτρα.
2. α. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, εγκρίνεται το πρόγραμμα διπλής ανάπλασης και καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή του και ιδίως:
- οι ειδικότερες χρήσεις γης ανά περιοχή ή τομέα ανάπλασης και οι τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί στα ποσοστά ανάπτυξης των επιμέρους χρήσεων,
- οι ειδικότεροι όροι και περιορισμοί δόμησης ανά περιοχή ή τομέα ανάπλασης,
- οι επιβαλλόμενοι όροι και περιορισμοί στη μορφολογία και την αισθητική των κτιρίων και των ακαλύπτων χώρων,
- οι όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης,
- η γενική ή/και ειδική διάταξη των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων καθώς και ο τρόπος διαμόρφωσης των ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων ανά περιοχή και τομέα ανάπλασης,
- οι απαιτούμενες υπόγειες θέσεις ή και υπαίθριοι χώροι στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων και κτιρίων του προγράμματος στην περιοχή ανάπλασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων,
- τα αναγκαία κοινόχρηστα έργα και δίκτυα υποδομής,
- κάθε άλλο επιβαλλόμενο για την επίτευξη του προγράμματος μέτρο, όρος ή περιορισμός.
β. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να τροποποιείται το ρυμοτομικό σχέδιο στις περιοχές ανάπλασης, να μετατοπίζονται ή/και να καταργούνται οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές, να καθορίζονται οικοδομήσιμοι, κοινωφελείς, κοινόχρηστοι χώροι και κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου. Η συνολική έκταση των κοινοχρήστων χώρων και των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 70 στρέμματα. Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923. Διατάξεις που αφορούν την εισφορά σε γη και χρήμα δεν εφαρμόζονται. Οι τυχόν απαιτούμενες απαλλοτριώσεις για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου κηρύσσονται υπέρ και με δαπάνες του Δήμου Αθηναίων. Η διαμόρφωση και η συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου γίνεται με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη του Δήμου Αθηναίων ή όσων έλκουν από αυτόν δικαιώματα, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης.
γ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας που ορίζεται στην περίπτωση α της παρούσας παραγράφου είναι η υποβολή πρότασης από το Δήμο Αθηναίων για το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης του συνόλου του προγράμματος της διπλής ανάπλασης, καθώς και για τις υποχρεώσεις των κυρίων των ακινήτων που μετέχουν στο πρόγραμμα ή όσων έλκουν από αυτούς δικαιώματα, ιδίως ως προς την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων και παρεμβάσεων και τις παρεχόμενες εγγυήσεις για την εκπλήρωσή τους.
Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Αθηναίων υποβάλλει στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας πρόταση, η οποία συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία: i) σχέδια γενικής διάταξης κλίμακας 1:1000, αντιστοίχως και για τις δύο περιοχές ανάπλασης, στα οποία αποτυπώνονται τα προτεινόμενα κτίρια και εγκαταστάσεις, οι χώροι πρασίνου και τα δίκτυα υποδομής, σε συνάρτηση με τις επιτρεπόμενες γενικές χρήσεις γης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης και τον μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης των περιοχών ανάπλασης, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ii) πρόταση για τους όρους προστασίας, διαχείρισης και παρακολούθησης του περιβάλλοντος, συνοδευόμενη από την κατά νόμο προβλεπόμενη μελέτη, iii) κάθε άλλη μελέτη ή στοιχείο απαραίτητο για την περιγραφή και τεκμηρίωση των ρυθμίσεων της περιπτώσεως α της παρούσας παραγράφου και iv) πρόταση για το χρονοδιάγραμμα και τον φορέα ή φορείς εκτέλεσης του προγράμματος, καθώς και τους τρόπους χρηματοδότησης αυτού. Η μετάσταση της κυριότητας των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε κατόπιν συμβάσεως του ιδιωτικού δικαίου είτε με τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτριώσεώς τους υπέρ και με δαπάνες του Δήμου Αθηναίων.

3. Οι οικοδομικές άδειες για την ανέγερση των κτιρίων και εγκαταστάσεων που θα ανεγερθούν στην Περιοχή Ανάπλασης I και στην Περιοχή Ανάπλασης II, Τομέας Α του προγράμματος, χορηγούνται ή αναθεωρούνται από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2947/2001 (Α΄228), όπως ισχύει. Οι οικοδομικές άδειες για τις λοιπές εγκαταστάσεις και κτίρια του προγράμματος, καθώς και η άδεια κατεδάφισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην περιοχή Ανάπλασης Ι, χορηγούνται από τις οικείες πολεοδομικές υπηρεσίες. Οι εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων για τις εγκαταστάσεις του προγράμματος ανάπλασης χορηγούνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση δβ` της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 (Α΄91).

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην του γηπέδου ποδοσφαίρου, στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ είναι η έκδοση της άδειας κατεδάφισης των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης Ι. Η έκδοση της ως άνω άδειας λειτουργίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των κτιρίων και εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, Τομέας Β’ του προγράμματος ανάπλασης.
Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η κατεδάφιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης Ι εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της σχετικής άδειας κατεδάφισης, καθώς και στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ανάπλασης στην Περιοχή Ανάπλασης Ι εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω άδειας κατεδάφισης, ανακαλούνται αυτοδίκαια η άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην του γηπέδου ποδοσφαίρου, στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, καθώς και η άδεια λειτουργίας των κτιρίων και εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, Τομέας Β’ του προγράμματος ανάπλασης.
Με πράξεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαπιστώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3481/2006 καταργούνται, με εξαίρεση: α) τις διατάξεις της παραγράφου 1 κατά το τμήμα τους και μόνο με το οποίο το Ο.Τ. 22 της περιοχής 69 του Δήμου Αθηναίων χαρακτηρίστηκε ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και β) τις διατάξεις της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, κατά το τμήμα τους και μόνο με το οποίο τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο στο Ο.Τ. 45 της Πολεοδομικής Ενότητας Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων και καθορίστηκαν νέα Ο.Τ. 45α και ενοποιημένο Ο.Τ. 45-46-50. Καταργείται επίσης κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος.

1 σχόλιο:

The Researcher... είπε...

Κριμα και ονειρευομουν ενα γηπεδο οπου ολα τα τμηματα θα ηταν μαζι και ιδιαιτερα το μπασκετ, οπως τωρα που ειναι κοντα!

The Researcher